مانور عملیاتی حریق ناشی از زلزله در بازار بزرگ تهران

، علیمحمد سعادتی، شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر گفت: مانورهای عملیاتی با موضوع زلزله در شهری زلزلهخیز مانند تهران، از مهمترین اقدامات برای مدیریت بحران در هر منطقه از این شهر به شمار میرود. وی کاهش تلفات و خسارات ناشی از بلایایی نظیر زلزله، ایجاد…

Latest News

Related articles