مانور عملیاتی رهبران میانی صحنه انقلاب برگزار می شود

، به مناسبت سالگرد بیانیه و با هدف نقش آفرینی قویتر بانوان مانور عملیاتی مأموریت محور رمیصا ویژه بانوان ادوار و فعالین فعلی تشکلها با ۴ محور اصلی که به شرح زیر است برگزار میشود. محور اول؛ مسائل معرفتی با عنوان الگو تمدنی زن انقلاب اسلامی، تبیین نقش…

Latest News

Related articles