متهم وضعیت ناراحتکننده مردم کارگزاران هستند نه انقلاب

، سعید محمد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با انتشار نامهای خطاب به رقبای انتخاباتی خود ضمن تسلیت شهادت حضرت علی (ع) نوشت: مطالعه تجربه رقابتهای انتخاباتی در دورههای گذشته و همچنین وضعیت حاکم بر کشور و مردم بر آنم داشت تا مطالبی را با شما برادران عزیز…

Latest News

Related articles