مجلس افزایش حقوق کارمندان را «عادلانهتر» کرد

، تعیین افزایش حقوق و دستمزد همه ساله یکی از مهمترین مسائل بودجه سالانه است. جمعیت میلیونی کارمندان و هزینه قابل توجه در مصارف بودجه باعث شده تصمیم گیری در مورد این موضوع تأثیر به سزایی در زندگی و معیشت مردم داشته باشد. از یک سمت افزایش درآمد خانوار…

Latest News

Related articles