مجوز بکارگیری ۱۲ هزار و ۴۰۰ نیرو در شهرداریهای کشور صادر شد

مهدی جمالی نژاد در گفتوگو با با بیان اینکه بکارگیری نیروی قراردادی همواره یکی از دغدغههای شهرداریهای کشور بوده است، اظهار داشت: در این زمینه از ابتدای فعالیت به عنوان رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور این مهم را در دستور کار قرار دادم. وی…

Latest News

Related articles