مجوز حراجی پایان سال برای اصناف مشهد صادر نشده است

، محمد باباخانی اظهار کرد: تمام برنامههایی که اصناف برگزار میکنند زیر نظر اتاق اصناف و معاونت بهداشتی دانشگاه انجام خواهد شد اما تاکنون مجوز برگزاری هیچ گونه حراجی صادر نشده است. با اشاره به اینکه تمام برنامههای اصناف با دریافت مجوز از اتاق اصناف…

Latest News

Related articles