محدودیتهای سخت در انتظار شهرستانهای نارنجی و قرمز فارس است

عبدالرضا قاسم پور در گفتوگو با با بیان اینکه در چارچوب مصوبات ستاد ملی و همکاری استاندار فارس تدابیر مختلفی در استان فارس در راستای مقابله با در نظر گرفته شده است، بیان کرد: طی دو سال گذشته مردم نمیتوانستند در ایام نوروز به سفر بپردازند این در حالی…

Latest News

Related articles