محدودیتهای کرونایی در شوشتر تشدید میشوند

وی افزود: برای مقابله با پیک پیش رو همکاری لازم در تأمین خودرو برای نظارت و کنترل اصناف از سوی فرمانداری طی درخواست دستگاههای مربوط انجام میگیرد. حسین پنبهدانه پور بیان کرد: تعطیلی گروههای شغلی سطح چهار توسط اتاق اصناف و اداره ورزش و جوانان در دستور…

Latest News

Related articles