محدودیت جدید کرونایی در شادگان اجرا میشود

وی با تأکید بر اینکه سلامتی مردم در اولویت است، افزود: با توجه به شرایط موجود و برای قطع زنجیره ، مدیریت تجمعها، کاهش ترددهای غیرضروری، افزایش فاصلهگذاری و نظارت دقیق بر دستورالعملها مجبور به اجرای این محدودیتها در این شهرستان هستیم. سرپرست…

Latest News

Related articles