محقق صرف بودن دیگر مزیت محسوب نمیشود

استاد دانشگاه هاروارد با بیان اینکه محقق صرف نیازهایمان را برطرف نمیکند، گفت: بیست سال پیش، محقق صرف بودن مزیت محسوب میشد، اما اینک به سوی مزیت بودنscholar practitioner پیش میرویم. ، معاونت پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در پنج شنبه نهم بهمن…

Latest News

Related articles