محور ریلی جنوب بازگشایی شد

خرمآباد- با تلاش مامورین فنی، محور ریلی جنوب بازگشایی و سیر قطارها در این محور به روال عادی بازگشت. به نقل از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، با تلاش مأمورین فنی، محور ریلی جنوب بازگشایی و سیر قطارها در این محور به روال عادی بازگشت. این مسدودی که در پی…

Latest News

Related articles