مدافعان «هزارسنگر» – خبرگزاری مهر

آمل- در ششم بهمن ۶۰ با تبدیل خانه ها به سنگر و تقدیم ۴۱ شهید، آمل به شهر هزار سنگر تبدیل شد. ، در سحرگاه ششم بهمن ماه سال ۶۰ عدهای منافق و مائوئیست از سمت جنگل در قسمت جنوب آمل قصد تصرف این شهر را داشتند که مردم آمل در کمتر از یک روز با مقاومت خود…

Latest News

Related articles