«مردی که امضا نکرد»وارد کتابفروشیهاشد/قصه پشتپرده اعراب واسرائیل

، کتاب «مردی که امضا نکرد (اینچنین با حافظ اسد آشنا شدم)» بهقلم گروه المیادین لبنان بهتازگی با ترجمه کریم شنی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب، متن مکتوب یک مجموعه مستند از تولیدات شبکه المیادین لبنان است که سال ۲۰۱۸ در ۱۲…

Latest News

Related articles