مرز شیخصله ظرفیتی برای توسعه منطقه است

، هدایت حاتمی در آئین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی طرح عمرانی، اقتصادی و کشاورزی در شهرستان ثلاث باباجانی که به صورت ارتباط زنده تصویری برگزار شد؛ اظهار کرد: با کار، تلاش و عملگرایی در راستای فراهم کردن رضایت بیشتر مردم تلاش میکنیم. وی با اشاره…

Latest News

Related articles