مرغ پر کشید و بازار شیراز تنظیم نشد/ صف هایی که کوتاه نمی شود

گروه استانها: افزایش تقاضای مرغ و محصولات پروتئینی در سطح جامعه به علت فرا رسیدن نوروز موجب شده صفهای طولانی در برخی از واحدهای عرضه کننده فارس و شیراز تشکیل شود. از طرفی کارگروه تنظیم بازار هرساله پیش از نوروز با ارزیابی وضعیت بازار و میزان تقاضا…

Latest News

Related articles