مروری برتلخ و شیرین کرونا/از فوت کادر درمان تا همت گروههای جهادی

، گروه استانها: سال ۹۹ پر از خاطرات تلخ و شیرین برای مردم صبور و قانع کویر شرق ایران بود. سالی که در همه روزها و ایام آن سایه را بر سر خود احساس کردند و عزیزان بیشماری را از دست دادند. موفقیتها و کامیابیها و سختیها و رنجهای فراوانی را با خود به…

Latest News

Related articles