مرگ ومیر ویروس کرونای انگلیسی بیشتر است

سید فرزاد جلالی در گفتگو با با اشاره به سرعت انتقال شدید کرونای انگلیسی اظهار داشت: مرگ و میر بیشتر و ابتلاء به سنین پایینتر از ویژگیهای این ویروس جهش یافته جدید است. وی با بیان اینکه ویروس انگلیسی خود را به مناطق شمالی و مازندران رسانده است، کاهش…

Latest News

Related articles