مسابقات سنگ نوردی داخل سالن جام فجر آذربایجان غربی

مسابقات سنگنوردی جام فجر انتخابی استان آذربایجان غربی در شهر مهاباد برگزار شد. در سالهای دور سنگ نوردی در فضای باز انجام میشد اما رفته رفته برگزاری این مسابقات، به داخل سالن کشیده شد. این اتفاق به خاطر قرار نگرفتن سنگ نوردان در شرایط جوی بد و آب…

Latest News

Related articles