مستند لشکر زینبی به زودی منتشر میشود

، یکی از برنامههای ثابت و همیشگی حضرت آیتالله خامنهای دیدار و گفتگو با خانوادههای معزز شهداست. ایشان تاکنون شخصاً به منزل صدها شهید از مناطق مختلف کشور رفتهاند و از نزدیک با خانوادههای آنان همکلام شدهاند. میزبانی از جمعهای مختلف خانوادهی شهدا و…

Latest News

Related articles