مسجد باید محور کمکهای مردمی باشد

قزوین – امام جمعه قزوین گفت: مسجد باید محور کمک به مردمی باشد که حامی و پشتیبانی ندارند تا در زمان پیری دستشان را بگیرند و امروز در این حرکت یکی از جلوههای این معنا را مشاهده میکنیم. به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیتالله عبدالکریم…

Latest News

Related articles