مسمومیت غذایی ۵ نفر از اهالی سوسن را راهی بیمارستان کرد

اهواز- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خوزستان، از مسمومیت غذایی پنج نفر در بخش سوسن شهرستان ایذه خبر داد. عارف اصل شرهانی در گفتوگو با اظهار کرد: ساعت ۵ و ۱۷ دقیقه عصر امروز سهشنبه گزارش مسمومیت پنج نفر در بخش سوسن از شهرستان…

Latest News

Related articles