مشکل مرغ در کشور تا یک ماه آینده برطرف میشود

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با با اشاره به کمبود مرغ و تأمین آن اظهار داشت: مشکل این موضوع فقدان دوراندیشی مدیران مربوطه وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر میگردد زیرا نگاه این دونهاد برای حل مشکلات روزانه است. وی تاکید کرد: اگر به مسئله تأمین مرغ از…

Latest News

Related articles