مصرف آسپرین مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد

، یافتههای محققان در ارتباط با استفاده از آسپرین قبل از تشخیص سرطان روده بزرگ نشان میدهد که این دارو ممکن است با محدود کردن گسترش متاستاتیک تومورهای روده بزرگ قبل از تشخیص، به کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری کمک کند. جلوگیری از متاستازهای دوردست منجر…

Latest News

Related articles