معرفی استانداردهای جهانی در صنعت درب و پنجرههای UPVC

به گزارش بازرگانی ، در ایران استاندارد ملی ایران معتبرترین مرجع صدور استاندارد برای محصولات مختلف است. استانداردهایی مثل ایزو که برای کنترل کیفیت صادر میشوند و نیز گواهینامههای تخصصی در شاخههای مختلف از مواردی هستند که نشان میدهند یک محصول از چه…

Latest News

Related articles