معرفی ۲۰۳ قلم کالا به عنوان فرصتهای سرمایه گذاری برای داخلیسازی

به نقل از وزارت صمت، سید محمد مهدی هادوی در در جلسه هم اندیشی تشکلهای ماشین سازی، گفت: داخلی سازی ماشین آلات مورد نیاز تولید کشور به عنوان یک مساله محوری در مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات دنبال میشود. وی افزود: برنامههای عملیاتی توسعه ساخت…

Latest News

Related articles