معرفی ۳۳ متخلف حوزه پزشکی دردجنوب غرب خوزستان به مراجع قانونی

سید قاسم سعیدی در گفتوگو با اظهار کرد: مدیریت نظارت بر امور مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان در راستای صیانت از حقوق مردم و مراجعان به مراکز تشخیص درمانی سرپایی مطب درمانگاه و مؤسسات پزشکی بخش خصوصی دولتی و غیردولتی و با پایشهای…

Latest News

Related articles