معیار ارزیابی گروهها در «موسیقی فجر»/ بابت برخی تغییرات نگرانیم

، محمدعلی مرآتی عضو هیأت انتخاب گروهها و آثار سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر درباره معیارهای ارزیابی انتخاب گروهها و آثار گفت: نوگرایی که ریشه در اصالت داشته باشد یکی از معیارهای مدنظر در انتخاب آثار است. وقتی بحث اصالت میشود، مفهوم این است که هر…

Latest News

Related articles