ملایی: به ازای هر ایرانی ۵۴ تومان در اختیار فدراسیون همگانی است

و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی، افشین ملایی که امروز دوشنبه در نشست روسای فدراسیونها با مسعود سلطانی فر سخن میگفت ضمن اشاره به اقداماتی که سال گذشته در ورزش همگانی صورت گرفته است گفت: برای سال جاری شعار «بهره وری نیروی کار ایرانی با توسعه ورزش…

Latest News

Related articles