ممنوعیت برپایی چادر در تفرجگاه های استان ایلام

، سرهنگ فرزاد یاسمی اظهار کرد: طبق سنت، ایرانیان هر ساله در روز طبیعت همراه با خانواده به دامان طبیعت، تفرجگاهها و بوستانها میرفتند و روز خود را در بیرون از خانه و در دامان طبیعت و یا تفرجگاهها سپری میکردند. وی افزود: نیروی انتظامی هر ساله برای ایام…

Latest News

Related articles