مناجات بزرگی که یکی از ارمغانهای آل محمد (ص) است

، بیشتر مردم قدر نعمت مناجات را نمیدانند. مناجات شامل معارف بالایی است که بجز اهلش که همان اولیای خدا هستند و از طریق کشف و شهود به آن رسیده اند، کسی از آن آگاهی ندارد. و رسیدن به این معارف از راه مکاشفه از بهترین نعمتهای آخرت است که قابل مقایسه با…

Latest News

Related articles