منع برگزاری مراسم نیمه شعبان در رباط کریم

ملکشاهی افزود: برای بازنگشتن به شرایط نارنجی و افزایش دوباره خستگی مدافعان سلامت، با اشخاصی که به پروتکلهای بهداشتی توجه نمیکنند و به طور غیر مستقیم عامل سرایت ویروس و به خطر افتادن جان شهروندان هستند برخورد خواهد شد و در این زمینه هیچ اغماضی صورت…

Latest News

Related articles