من از آدمها میترسم – خبرگزاری مهر

، روزنامه ایران نوشت: آخرین باری که یکی از دوستانش را به خانه دعوت کرد، شش ماه پیش بود. دیداری در میانه همهگیری که حالا برای او تبدیل به خاطرهای تلخ شده است: «خانهام کوچک است. بههمین خاطر هر دو پنجره خانه را باز کرده بودم، هر دو ماسک داشتیم و با…

Latest News

Related articles