مهدی محمدنبی از دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنارهگیری کرد

دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای برای رئیس جدید این فدراسیون از مسئولیت خود کناره گیری کرد. ، مهدی محمدنبی که در یک سال گذشته به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال فعالیت میکرد پس از انتخاب شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون با ارسال…

Latest News

Related articles