موسسات غیرانتفاعی از قانون وزارت علوم مستثنی شدند

مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم اعلام کرد: ظرفیت های پذیرش دانجشو در دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی برای سال آینده امتیازات رتبه بندی خواهد بود. فرزانه شمیرانی در گفتگو با درباره نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی با توجه به…

Latest News

Related articles