موضعگیری «جبران باسیل» در قبال سیاستهای «سعد الحریری»

رئیس جریان آزاد ملی لبنان با انتقاد از سیاست های نخست وزیر مکلف این کشور، گفت: آیا «حریری» حاضر است به سیاست های خود که موجب به هدر رفتن منابع کشور می شود، پایان دهد؟ به نقل از النشره، «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان جدیدترین مواضع خود در…

Latest News

Related articles