مکان های خطرناک برای انتشار ویروس کرونا

توصیه معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مشتریان نانوایی ها و رستوران ها را ببینید.

Latest News

Related articles