مکث یک دقیقهای در نگاه آبی «کیو»

خرمآباد- نامش «کیو» است و این روزها به مانند نام محلیاش رنگ آبی به خود گرفته است؛ در این ویدئو مکثی یک دقیقهای در نگاه این دریاچه درون شهری خرمآباد خواهیم داشت.

Latest News

Related articles