میانگین تست رپید مثبت در استان مرکزی ۹ درصد است

وی ادامه داد: در هفته اول فروردین ۹۶ مورد بستری و در هفته دوم ۱۴۶ مورد به عبارتی بیش از ۵۰ درصد افزایش بستری در استان داشتهایم. همچنین استان دارای ۲ هزار و ۳۵ مورد سرپایی بوده است و مرگ و میر استان در هفته اول سه مورد و هفته دوم به ۱۲ مورد افزایش…

Latest News

Related articles