نامگذاری یک خیابان در تهران به نام «محیط بان»

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و رئیس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در گفت و گو با گفت: از وصول یک پیشنهاد برای نامگذاری خیابانی به نام «محیط بان» در شهر تهران خبر داد و گفت: این طرح به تازگی به دست ما رسیده و در حال بررسی آن…

Latest News

Related articles