نخستین رویداد ملی رقابت هستههای پیشرفت سراسر کشورآغاز به کار کرد

، دومین عهدواره ملی هفته پیشرفت به عنوان بزرگترین رویداد رقابتی هستههای پیشرفت منطقهای در کشور با حضور گروههای میدانی و کنشگران اجتماعی به عنوان بزرگترین رویداد رقابتی هستههای پیشرفت منطقهای در کشور، در حال برگزاری است. این عهدواره به مدت پنج روز از…

Latest News

Related articles