نشریه الوحده با موضوع «روز جهانی قدس» منتشر شد

، مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بینالمللی الهدی سیصد و هفتادمین شماره نشریه «الوحده» را به زبان عربی منتشر کرد. در سیصد و هفتادمین شماره نشریه «الوحده» با موضوع «روز جهانی قدس» مطالبی چون «۱۰ تحلیل روز جهانی قدس»، «ملت ایران به دنبال مبارزه با…

Latest News

Related articles