نشست «بررسی جایگاه و مقام زن در اسلام و مسیحیت» برگزار میشود

، نشست تخصصی «بررسی جایگاه و مقام زن در اسلام و مسیحیت» روز چهارشنبه (۱۵ بهمنماه) ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان و با همکاری اداره ارتباطات فرهنگی بینالمللی زنان ادارهکل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان…

Latest News

Related articles