نشست «پاندمی کووید ۱۹ و آینده روابط بینالملل» برگزار میشود

، به همت گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکدهی آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین نشست «پاندمی کووید ۱۹ و آینده روابط بینالملل از منظر نظریههای روابط بینالملل» برگزار…

Latest News

Related articles