نظارت جدی بر وضع سلامت مسافران هوایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در بازدید از بخشهای مختلف فرودگاه امام خمینی، ضمن بررسی اجرای شیوه نامههای بهداشتی در این فرودگاه، در جریان عملیات توسعهای این فرودگاه قرار گرفت. به نقل از سازمان هواپیمایی کشور، تورج دهقانی زنگنه، در این بازدید همچنین از…

Latest News

Related articles