نظر دیوان عدالت در رابطه با الزام به خرید لباس فرم دانش آموزی

، موضوع تقاضای لغو و ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۲۴۲۱۷/۲۴۰۰ مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۸‬ طرف شکایت در خصوص اجرای طرح ساماندهی تهیه و توزیع لباس فرم مدارس در دیوان عدالت اداری بررسی شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف…

Latest News

Related articles