نقش استراتژیک قزوین در کودتای سوم مرداد ۱۲۹۹

سوم اسفند ۱۲۹۹ یعنی ۱۰۰ پیش در چنین روزی کودتای رضاخان میرپنج بر علیه قاجار شکل گرفت. دراینبین قزوین بهعنوان نقطه آغازین این کودتا نقشی محوری ایفا کرد و حرکت قشون رضاخان به سمت تهران برای یک کودتای ننگین دیگر با حمایت انگلیس از این شهر آغاز…

Latest News

Related articles