نمیتوان با بخش نامه سنتهایی مثل «حاجی فیروز» را تغییر داد

، احمد مسجد جامعی در جلسه امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: ما چندین بنای شاخص از ادوار مختلف تاریخی در تهران داریم. برج آزادی نیز یکی از بناها و نمادهای مهم تاریخی شهر است. مسئله توپ در کردن در زمانی که ساعت نبوده رواج داشته است اما در…

Latest News

Related articles