نوآوری در علم نداریم/ کروناهشدار داد که دست ازتکبر و غرور برداریم

، گروه فرهنگ و اندیشه: سال ۱۳۹۹ که برای همگان با عنوان سال کرونایی شناخته شد، به واسطه قرنطینه و تعطیل شدن خیلی از برنامهها فرصت و فراغت بسیاری برای برخی از اندیشمندان فراهم کرد تا به کارهای عقب مانده و پروژههای شخصی شأن که همیشه منتظر فرصت برای…

Latest News

Related articles