نور زمان، هنوز همراه ما است/کرونا چه چیزهایی به ما یاد داد؟

، ناصر فکوهی، نویسنده، پژوهشگر و استاد انسان شناسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۶ هرسال یادداشتی با عنوان «نوروزنامه» می نویسد. همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ وی پانزدهمین نوروزنامه خود را نگاشته است که در ادامه می خوانید؛ دی شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر / کز دیو…

Latest News

Related articles