نوزدهمین شماره مجله گلستان هنر منتشر شد

به نقل از روابطعمومی فرهنگستان هنر، سومین شماره از دور جدید فصلنامه گلستان هنر، که نوزدهمین شماره پیاپی این نشریه در حوزه تاریخ هنر و معماری ایرانزمین محسوب میشود، بهتازگی برای بهار 1400 توسط فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده…

Latest News

Related articles